- ALGEMENE INFO -

'De Laarakker PAST!'

Ons onderwijs

Een toegewijd team van leerkrachten zorgt op De Laarakker voor een veilige en uitdagende leeromgeving en een prettige sfeer. Wij zetten ons in voor een school waar iedereen met plezier naartoe gaat en waar wij met respect met elkaar omgaan.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, passende bij de eigen behoefte. Met behulp van Expliciete Directe Instructie (EDI) bieden wij modern en eigentijds onderwijs, passend bij elk niveau. Wij hebben onze school en organisatie zo ingericht dat we instructie kunnen bieden op maat. Afhankelijk van de behoefte geven we les in grote groepen of werken kinderen juist in kleine groepjes.

Wat groot kan groot, wat klein moet klein, dát is ons motto. De vakgebieden rekenen, lezen en taal bieden we aan in een kleine groep, met veel ruimte voor extra instructie en oefening onder begeleiding van de leerkracht. Andere vakgebieden lenen zich juist meer voor samenwerken vanuit een onderzoekende houding. Die bieden we dan ook aan in een grote groep. 

School in beweging

Wij gaan naar de toekomst en zijn dus als school altijd in beweging. Onderweg doen wij kennis op over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Wij volgen deze weg samen, met plezier en aandacht voor elkaar en het leren. Wij streven ernaar om voor onze leerlingen een onderwijsaanbod te bieden wat PAST bij de leerlingen en wat aansluit bij hun toekomst. Onze schoolgids vertelt uitgebreid hoe dit er op De Laarakker precies uitziet.
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) is meer te lezen over specifieke kennis en kunde van De Laarakker, en over extra ondersteuning voor kinderen die daar behoefte aan hebben.

>> Bekijk onze schoolgids!

Schooltijden

Om veilig naar school te kunnen, druk verkeer te vermijden en duidelijkheid te geven voor een langere periode, zijn de corona-schooltijden voor het hele jaar vastgelegd.

De lange dagen:
8.30 – 14.30 uur

Korte dagen:
Woensdag: 08.30 – 12.45 uur
Vrijdag: 08.30 – 12.30 uur

De deur gaat om 8.20 uur open, zodat om de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen 

Positief gedrag

Op De Laarakker besteden we veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers en om te zorgen voor een respectvolle, veilige schoolomgeving. Een klimaat dat iedereen in staat stelt om optimaal te profiteren van onderwijs.
We werken hiervoor aan de vijf pijlers van Positive Behavior Support (PBS):

  • preventie;
  • afspraken over gedrag op basis van data;
  • helder zijn in wat we willen zien en horen;
  • gewenst gedrag actief aanleren;
  • samenwerken met ouders en de zorg.

De gedragsverwachtingen zijn helder binnen de school, zodat iedereen in een veilig leefklimaat met elkaar kan spelen en leren. De basiswaarden zijn respect & aandacht, veiligheid & vertrouwen en verantwoordelijk & plezier.  

Veiligheid

Op De Laarakker hebben we een eigen veiligheidsbeleid. Dat is erop gericht incidenten te voorkomen, af te handelen, registreren en te evalueren. Dit staat beschreven in het ‘School veiligheidsplan’ van de Delta Scholengroep.

Binnen de school hanteren we een veiligheidsprocedure: stop – loop – praat. Waarbij zowel de pester, de omstanders, de gepeste en de leerkrachten een duidelijke rol hebben. Hierover krijgen kinderen uitgebreid les. Elke leerling is bekend met onze veiligheidscoördinator Anita Boevink 

Engels op de Laarakker

Op De Laarakker krijgen alle kinderen vanaf groep 1 minimaal een uur per week les in het Engels. We willen onze leerlingen iets extra’s meegeven voor hun toekomst. Engels is de taal van Europa en grote delen van de wereld. Ook zijn er veel leenwoorden uit het Engels in onze taal te vinden. Zoals computer, mountainbike en keeper. Daarom hebben wij ervoor gekozen om Engels aan te bieden aan alle groepen.

Vroeg beginnen
Het vermogen om ’spontaan’ taal te leren is juist bij jonge kinderen uitzonderlijk goed ontwikkeld. Jonge kinderen maken zich de uitspraak van een vreemde taal sneller eigen dan oudere kinderen en volwassenen. Kinderen die Engels als vroeg vreemde talen onderwijs (VVTO) krijgen, bereiken een hoger niveau in deze taal, terwijl het Nederlands op peil blijft.

Er is een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8. Daarin werken we thematisch aan de mondelinge taalvaardigheid. Ons doel is dat leerlingen die uitstromen zich goed kunnen redden in het Engels en het durven te spreken.

Door een extra taal aan te bieden, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel nog beter en vergroten ze hun algemene taalvaardigheid. Onze kinderen profiteren dus in een later stadium van het benutten van de meest taalgevoelige periode in hun leven (tussen 2-9 jaar) wanneer zij meerdere vreemde talen aangeboden krijgen in het VO en in vervolgstudies.

U kunt thuis ook met uw kind aan de slag met Engels. Kijk maar eens op de volgende sites:
http://www.cbeebies.com/?cdrid=duzxThAfUT
http://www.abcteach.com 

Toetsen en resultaten

Op De Laarakker houden we de vaardigheden van ieder kind uiteraard goed in het oog. Leerkrachten registreren resultaten van toetsen, maar ook de resultaten van dagelijks werk en andere bijzonderheden. De gegevens dienen als uitgangspunt voor verdere begeleiding van de leerlingen en voor rapportage naar ouders en bij de overdracht naar de volgende leerkracht.

Naast de methode-gebonden toetsen gebruiken we op onze school ook het methode-onafhankelijke Cito-leerlingvolgsysteem. We kunnen zo zien of de ontwikkeling verloopt zoals verwacht. Bij een score van IV of V stelt de leerkracht een plan op voor extra hulp. En natuurlijk voeren we dat plan ook uit!

Behaalde scores zetten wij om in een schaalscore. Die maakt zichtbaar hoe veel de leerling vooruit is gegaan in vergelijking met eerdere toetsen. De scores van de leerlingen worden vergeleken met een grote groep kinderen in Nederland, de normgroep. Uitgaande van die normgroep zijn de vaardigheidsscores ingedeeld in vijf niveaus.

Bij het rapport van uw kind ontvangt u een overzicht van de behaalde scores op de Cito-toetsen. 

Zorg op De Laarakker

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en in eigen tempo. Op De Laarakker willen we zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de behoefte van ieder kind. Waar nodig krijgt een leerling extra uitleg of extra oefenstof. Dit geldt voor kinderen die hulp nodig hebben én voor kinderen die iets extra's aankunnen.

De leerlingbespreking
Op De Laarakker signaleren we mogelijke leerachterstanden op verschillende manieren, zoals de toetsuitslagen van het leerlingvolgsysteem, resultaten van de methode-gebonden toetsen en observatie in de klas. De leerkracht neemt in dat geval contact op met de intern begeleider en meldt de leerling aan voor de leerlingbespreking. Daarnaast vinden er vier keer per jaar leerlingbesprekingen plaats op groeps-, bouw-, en teamniveau.

Intern begeleider
De intern begeleider regelt en coördineert alle zaken die te maken hebben met de extra zorg. De begeleider doet onderzoek, maakt handelingsplannen, is aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders en onderhoudt contact met externe instanties zoals schoolarts, logopediste, zorgplatform en hulpverlenende instanties.

Ons zorgteam
Als de extra hulp niet het gewenste resultaat oplevert, legt onze intern begeleider het probleem voor aan ons zorgteam. Dat bestaat uit:
- de ouders
-de intern begeleider
- de groepsleerkracht
- de schoolcontactpersoon van Passend Wijs
- de wijkcoach, jeugdverpleegkundige of eventuele andere betrokken instanties
- de schooldirecteur

Samen kijken we naar de beste aanpak voor het kind. Te denken valt aan het bijstellen van het plan van aanpak van de school, advies van andere hulpverlenende instanties (bijvoorbeeld logopediste, fysiotherapeut of schoolarts) of een onderzoek door een orthopedagoog of psycholoog.

Of kunnen we samen besluiten om de leerling te bespreken in het ZAT+. Dat is een breder overleg dan het zorgteam. Hierbij sluiten nog meer onderwijsexperts aan. De onderwijsbehoefte van de leerling en de leer- of emotionele ontwikkeling staan altijd centraal. 

Opleidingsschool

Op De Laarakker werken we samen met studenten van diverse vakopleidingen. Meestal zijn dit studenten die onderwijsassistent of leerkracht gaan worden.

Studenten worden opgenomen in het team en nemen deel aan alle werkzaamheden en activiteiten. Studenten worden op De Laarakker gezien als junior leerkrachten. Studenten stellen zich voor aan ouders in de nieuwsbrief of groepspagina. We begeleiden ook studenten vanuit Pabo-minors (3e jaar) zoals: rekenen & wiskunde, onderwijskundig leiderschap en vreemde talen. 

"Samen leren, voor de wereld van morgen!
Wees verschillig, geef hoop, zoek geluk!

Deltascholen zijn in hun wortels katholieke of protestants-christelijke scholen. Dialoogscholen waarvan de basis wordt gevormd door waardengericht leren. Het onderwijs aan leerlingen binnen de Scholengroep moet mede daarom bijdragen aan ‘brede ontwikkeling’ en ‘groei naar autonomie’. Er is sprake van een kwalificerende, socialiserende en subjectiverende opdracht. Dat betekent dat leerlingen op Delta scholen meer leren dan alleen taal en rekenen. De kerndoelen geven daarbij steun, maar laten veel ruimte voor eigen keuzes, prioritering en profilering van de school.

De scholen vormen samen een solidair verbond. Zij werken samen aan de verbetering van het onderwijs aan hun kinderen, maar hebben ook allemaal een eigen identiteit en unieke omgeving, waardoor ze ook elk op hun eigen manier invulling geven aan hun opdrachten. Zo kunnen zij het onderwijs zo optimaal mogelijk afstemmen op de kinderen aan wie zij onderwijs verzorgen.

Binnen de stichting wordt veel waarde gehecht aan het professionele gesprek met elkaar over de invulling van kwaliteit. Wij zijn daarin veeleisend, reflectief en aanmoedigend naar elkaar. Wij voeren met elkaar gesprekken over onderwerpen waar we beter moeten, kunnen en willen en hoe we voortdurend samen kunnen werken aan onderwijskwaliteit. Het zorgt er ook voor dat we dezelfde taal spreken, dat we samen tot nieuwe ideeën en oplossingen komen om de kwaliteit van het onderwijs te behouden, dan wel te verbeteren en dat kwaliteitsambities worden vertaald naar concrete beleidsmatige keuzes.

Kortom, Deltascholen kijken samen naar de inhoud en kwaliteit van hun onderwijs. Blijven hierbij inzetten op brede ontwikkeling en groei naar autonomie, vertaald in een ambitieuze definitie op alle aspecten van onderwijskwaliteit.

Heeft u vragen?
De deur van de school en van mijn kamer staan altijd voor u open.

Namens het team van De Laarakker,
Sandra Meuleman
Directeur