ONZE SCHOOL
De Laarakker PAST!

Ieder kind mag er zijn en heeft het recht om te kunnen groeien en bloeien naar mogelijkheden.
Op De Laarakker gaan wij “Met plezier en aandacht samen naar de toekomst”.

Wat betekent dat voor ons?
Wij gaan naar de toekomst en zijn dus als school continu in beweging. Onderweg doen wij kennis op van alle nieuwe ontwikkelingen. Wij volgen deze weg samen, met plezier en aandacht voor elkaar en het leren. Wij streven ernaar om voor onze leerlingen een onderwijsaanbod te bieden wat PAST bij de leerlingen en wat aansluit bij hun toekomst.

Plezier
Op De Laarakker staat een toegewijd team binnen een veilige en uitdagende (leer)omgeving en heerst er een prettige sfeer. Wij zetten ons in voor een school waar alle kinderen en leerkrachten met plezier naar toe gaan en waar wij met respect met elkaar omgaan. Dit doen wij onder andere door duidelijk te zijn over wat wij aan gedrag verwachten en door in gesprek te blijven met elkaar, de leerlingen en met ouders. De matrix met gedragsverwachtingen is hiervoor de basis. Plezier willen wij ook laten ervaren in het leren op school.

Aandacht
Op De Laarakker staat het kind centraal. Kinderen zijn van nature leergierig en in staat oplossingen te bedenken en toe te passen. Wij gaan daarom uit van (leer-) mogelijkheden en wij hebben hierbij aandacht voor de onderwijsbehoeften van ieder kind. Door met de leerlingen samen aandacht te hebben voor hun eigen ontwikkeling, stimuleren wij bewustwording en eigenaarschap. Wij zijn bezig met het ontdekken en stimuleren van talenten binnen onze school. Om op de juiste wijze aandacht te bieden, blijven wij nadenken over de vragen: “Doen wij de goede dingen?” en “Doen wij de goede dingen goed?”.

Samen
Samenwerken wordt in alle groepen ingezet met als doel om van en met elkaar te leren. Om beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingen in de huidige maatschappij willen wij onze leerlingen leren samen problemen op te lossen, waarbij de dialoog aangaan en coöperatieve werkvormen middelen zijn. Ook is het onze wens veel met ouders samen te werken en in gesprek te gaan. De Laarakker werkt met een actieve MR (medezeggenschapsraad), OR (ouderraad) en LR (leerlingenraad). Als team vinden wij het belangrijk om samen te leren. Als team werken wij bewust samen om te leren van elkaar. Om samen te leren vinden wij het belangrijk de volgende waarden terug te zien in de school: respect & aandacht; veiligheid & vertrouwen; verantwoordelijkheid; samen & plezier.

Toekomst
Wij willen kinderen op weg helpen naar het worden van zelfstandige mensen in onze veranderende maatschappij. Hiervoor zijn goede basisvaardigheden nodig die wij in ons onderwijs terug laten komen. Leerlingen verlaten onze school met een goede beheersing van de basisvaardigheden passende bij hun eigen ontwikkeling. Daarnaast blijven wij alert op andere vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst van onze kinderen, maken wij hier een bewuste keus in en bieden wij deze aan. De Laarakker is een VVTO school in wording (vroeg vreemdetalenonderwijs). Waarbij wij ons ten doel hebben gesteld dat alle kinderen die de Laarakker verlaten zich in alledaagse situaties kunnen redden in het Engels.

Onze visie

Visie op leren: Aan de hand van een veilige en uitdagende (leer)omgeving en een prettige sfeer binnen de school leren de leerlingen het best. Door middel van het observeren tijdens de lessen en het analyseren van opbrengsten stellen wij ons onderwijs bij en houden wij rekening met de behoefte van de leerlingen. Met behulp van EDI bieden wij goede instructies op een passend niveau.

Visie op onderwijs: Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, passende bij de onderwijsbehoefte van dat kind. Wij willen dan ook instructie bieden op maat. Hiervoor hebben wij onze schoolorganisatie zo ingericht dat er hier ruimte voor is. Door momenten in een grote groep te werken en leren hebben we ruimte om dit ook momenten in een kleine groep te doen. De vakgebieden rekenen, lezen en taal bieden we aan in een kleine groep met veel ruimte voor extra instructie begeleid inoefenen en nabijheid van de leerkracht. Andere vakgebieden lenen zich juist voor meer samenwerken vanuit een onderzoekende houding, deze bieden we aan in een grote groep. Wat groot kan groot, wat klein moet klein, is hier ons motto.

De leerlingen in het basisonderwijs zijn de werknemers van de toekomst. Van deze werknemers zullen competenties gevraagd worden. Om hier beter op aan te sluiten passen wij sociaal constructivisme en explorerend en samenwerkend leren toe in onze school. Het sociaal constructivisme is een stroming die het leerproces ziet als een actief proces van kennisverwerving, waarbij de kennis ontstaat en gedeeld wordt met anderen. Daarbij bouwt de leerkracht verder op de aanwezige kennis. Het leren vindt steeds meer onder de eigen verantwoordelijkheid van de leerling plaats.

Visie op gedrag: Aandacht voor positief gedrag draagt bij aan een goed werk- en leerklimaat op school. Op de laarakker zijn gedragsverwachtingen, weergegeven in een gedragsmatrix, duidelijk zichtbaar in de school en levend in de school aanwezig. We vragen aan kinderen, ouders en teamleden hierna te handelen zodat we fijn samen kunnen leven, werken en leren op school.

Visie op Kunst en Cultuureducatie: Cultuureducatie draagt bij aan de totale ontwikkeling van de leerling. Via cultuureducatie kan een leerling zijn eigen talenten ontwikkelen en toepassen. Dat willen wij bereiken door het aanbod te integreren met andere vakgebieden. We spreken hier over procesgerichte didactiek. Bij kunstzinnige oriëntatie vinden wij het namelijk belangrijk om te kijken naar procesgericht onderwijs en niet volledig gericht te zijn op productgericht onderwijs. Hierdoor wordt de beleving en het plezier van de leerlingen wat betreft kunstvakken vergroot. We bieden verschillende disciplines aan zodat kinderen hier kennis mee kunnen maken en een talent van zichzelf kunnen ontdekken. Het werken aan een doorgaande lijn in de school voor de kunstzinnige vakken is een wens.

Visie op zorg: Wij gaan uit van (leer-)mogelijkheden. Elk half jaar doen wij een analyse van de CITO-uitslagen; hierbij vragen wij ons af hoe wij de zorg binnen onderwijs en de kwaliteit van onderwijs kunnen verbeteren. Wij hebben aandacht voor de onderwijsbehoeften van ieder kind. Het bieden van ruimte om te bewegen en het hebben van een voorspelbaar klimaat is typerend voor onze school. Soms hebben wij zelf de mogelijkheden om de leerling de zorg te bieden die hij/zij nodig heeft, soms gebeurt dit met advies en hulp vanuit het ondersteuningsteam van PassendWijs. De expertise (kennis) over zorg wordt school breed gedragen. Zorg is dus een breed begrip, maar moet vooral passend zijn bij ieder kind, bij de school en de groep. Als school werken wij met het SOP (school ondersteuningsprofiel). Hierin worden zaken genoemd als specifieke kennis en kunde binnen de school, extra ondersteuning met de grenzen, mogelijkheden en de ambities.

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.

Delta Scholengroep

"Samen leren,
voor de wereld van morgen!
Wees verschillig,
geef hoop, zoek geluk!

Deltascholen zijn in hun wortels katholieke of protestants-christelijke scholen. Dialoogscholen waarvan de basis wordt gevormd door waardengericht leren. Het onderwijs aan leerlingen binnen de Scholengroep moet mede daarom bijdragen aan ‘brede ontwikkeling’ en ‘groei naar autonomie’. Er is sprake van een kwalificerende, socialiserende en subjectiverende opdracht. Dat betekent dat leerlingen op Delta scholen meer leren dan alleen taal en rekenen. De kerndoelen geven daarbij steun, maar laten veel ruimte voor eigen keuzes, prioritering en profilering van de school.

De scholen vormen samen een solidair verbond. Zij werken samen aan de verbetering van het onderwijs aan hun kinderen, maar hebben ook allemaal een eigen identiteit en unieke omgeving, waardoor ze ook elk op hun eigen manier invulling geven aan hun opdrachten. Zo kunnen zij het onderwijs zo optimaal mogelijk afstemmen op de kinderen aan wie zij onderwijs verzorgen.

Binnen de stichting wordt veel waarde gehecht aan het professionele gesprek met elkaar over de invulling van kwaliteit. Wij zijn daarin veeleisend, reflectief en aanmoedigend naar elkaar. Wij voeren met elkaar gesprekken over onderwerpen waar we beter moeten, kunnen en willen en hoe we voortdurend samen kunnen werken aan onderwijskwaliteit. Het zorgt er ook voor dat we dezelfde taal spreken, dat we samen tot nieuwe ideeën en oplossingen komen om de kwaliteit van het onderwijs te behouden, dan wel te verbeteren en dat kwaliteitsambities worden vertaald naar concrete beleidsmatige keuzes.

Kortom, Deltascholen kijken samen naar de inhoud en kwaliteit van hun onderwijs. Blijven hierbij inzetten op brede ontwikkeling en groei naar autonomie, vertaald in een ambitieuze definitie op alle aspecten van onderwijskwaliteit.

Heeft u vragen?
De deur van de school en van mijn kamer staan altijd voor u open.

Namens het team van De Laarakker,
Sandra Meuleman
Directeur